Algemene voorwaarden Vlokhoven Opleidingen

Opleidingen voor professionals

versie oktober 2021

Definities

In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt, die we hieronder uitleggen. 

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden
 2. Vlokhoven Opleidingen (‘we’, ‘ons’): Vlokhoven Opleidingen; een opleidingsinstituut voor psychologen en orthopedagogen. Gevestigd aan de Calaislaan 8, 5627 ND te Eindhoven en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 82147094
 3. Website Vlokhoven Opleidingen: hiermee bedoelen onze website www.vlokhovenopleidingen.nl
 4. CGT: een afkorting voor de cursus Cognitieve GedragsTherapie die door Vlokhoven Opleidingen is ontwikkeld.
 5. Opleidingen: alle door Vlokhoven Opleidingen aangeboden cursussen en/of begeleidingstrajecten.
 6. Opdrachtgever: degene die in verband met zijn beroep of bedrijf een opdracht aan Vlokhoven Opleidingen verstrekt. Opdrachtgevers kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn.
 7. Cursist: De persoon die deelneemt aan een training, cursus of opleiding en dit doet vanuit zakelijke of professionele overwegingen.  
 8. Overeenkomst: De overeenkomst die tussen Vlokhoven Opleidingen en de Opdrachtgever wordt gesloten en waarin alle specifieke afspraken worden vastgelegd. 

 

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken tussen Vlokhoven Opleidingen en een Opdrachtgever. Ze zijn ook van toepassing op al onze offertes en aanbiedingen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook als Vlokhoven Opleidingen voor de nakoming van de afspraken derden inschakelt. Die derden kunnen docenten zijn, maar ook andere bedrijven.
 3. Als de Opdrachtgever aan Vlokhoven Opleidingen een opdracht geeft, dan gaat hij ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Dat is alleen anders, als we samen iets anders afspreken. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever gelden niet.
 4. Als de Opdrachtgever en Vlokhoven Opleidingen veranderingen in deze algemene voorwaarden willen aanbrengen, dan kan dat alleen door een schriftelijke verklaring die door beide partijen wordt ondertekend.

 

Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Vlokhoven Opleidingen, zijn vrijblijvend. Dit is anders als we een offerte uitbrengen op verzoek van een mogelijke Opdrachtgever en er in deze offerte een termijn wordt genoemd waarbinnen de Opdrachtgever akkoord moet gaan. Reageert de Opdrachtgever niet binnen de termijn, dan mogen we de offerte laten vervallen. De Opdrachtgever mag er dan niet zomaar vanuit gaan dat de offerte nog geldig is.
 2. Als het heel duidelijk is dat er een schrijf- of tikfout in de offerte staat, dan zijn we daaraan niet gebonden.  
 3. De prijzen die Vlokhoven Opleidingen hanteert voor cursussen en opleidingen, zijn vrijgesteld van Btw. De prijzen zijn inclusief administratie- en inschrijfkosten. Daarnaast kunnen we afspreken dat andere kosten worden doorberekend in de prijsstelling. Dat zetten we dan in de offerte.
 4. Als de Opdrachtgever het met bepaalde onderdelen van de offerte niet eens is, dan vervalt onze eerste offerte en brengen we in overleg met de Opdrachtgever een nieuwe offerte uit. Worden we het niet eens? Dan mogen we besluiten om geen overeenkomst aan te gaan. 
 5. Als Vlokhoven Opleidingen een offerte uitbrengt voor een samengestelde pakket van diensten, dan houden we daar bij de prijsstelling rekening mee. Daarom kunnen de prijzen voor diensten die als een pakket worden aangeboden, verschillen van de prijs van losse diensten. Als we een prijsopgave voor een samengesteld pakket uitbrengen, zijn we dus niet verplicht om losse diensten tegen een overeenkomstige prijs aan te bieden. Onze aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Overeenkomst

 1. Als de Opdrachtgever het digitale inschrijfformulier op onze website invult, dan betekent het dat de Opdrachtgever aan Vlokhoven Opleidingen een opdracht verstrekt.
 2. We mogen eisen dat een cursist een bepaalde opleiding heeft afgerond of een bepaald kennisniveau heeft om deel te kunnen nemen aan een training. Wat onze eisen zijn, staat te lezen onder ‘toelatingseisen’ op onze website. De Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat hij en/of de cursist goed op de hoogte is van de toelatingseisen. Als de cursist deelneemt terwijl hij niet aan de toelatingseisen voldoet en om die reden een training niet kan afronden, zijn wij daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. 
 3. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Vlokhoven Opleidingen komt pas tot stand als de digitale inschrijvingsprocedure volledig is afgerond en wij de inschrijving hebben bevestigd. 
 4. De overeenkomst die we sluiten met de Opdrachtgever, geldt in ieder geval voor de duur van een cursus of pakket van diensten. Als we een andere duur willen afspreken, dan komen we dat samen overeen en zetten we dat in de overeenkomst. 
 5. Als we voor de uitvoering van de overeenkomst een bepaalde termijn hebben afgesproken, dan geldt dat als een ‘lead termijn’. Als we de termijn overschrijden, betekent dit niet automatisch dat we onze afspraken niet nakomen. We spreken dan in goed overleg af een redelijke termijn af waarbinnen we alsnog de overeenkomst uitvoeren. 
 6. We hebben een inspanningsverplichting bij de uitvoering van de overeenkomst. Dat betekent dat we ons uiterste best doen om de overeenkomst zo goed als mogelijk uitvoeren, maar dat we niet kunnen garanderen dat er een bepaald resultaat bereikt wordt. 
 7. We hebben het recht bepaalde werkzaamheden -bijvoorbeeld het verzorgen van een training- door derden te laten uitvoeren. Die derden doen dit dan in opdracht van ons. De bepalingen uit artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek gelden dan niet.
 8. We mogen een overeenkomst in fasen uitvoeren en het uitgevoerde gedeelte tussentijds in rekening brengen. 
 9. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst aan ons te verstrekken. Het gaat daarbij in ieder geval om de naam, e-mailadres en telefoonnummer van de Opdrachtgever en/of de Cursist. Als we meer of andere informatie nodig hebben, laten we dat weten. Als we deze gegevens niet op tijd krijgen, mogen we wachten met het uitvoeren van de overeenkomst tot we deze gegevens wel hebben gekregen. Als dit tot veel vertraging leidt waardoor we kosten moeten maken, dan hebben we het recht om die kosten aan de Opdrachtgever/Cursist door te berekenen.  
 10. Vlokhoven Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat omdat de Opdrachtgever ons onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

 

Incompany opleidingen

 1. Dit artikel is alleen van toepassing als Vlokhoven Opleidingen op basis van de overeenkomst een opleiding of cursus op locatie van de Opdrachtgever (Incompany) of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie verzorgt. Die aangewezen locatie kan ook een locatie bij ons zijn. 
 2. Als de opleiding of cursus plaatsvindt op een locatie die door de Opdrachtgever is aangewezen, moet deze er in dat geval voor zorgen dat de locatie geschikt is en dat er voldoende faciliteiten aanwezig zijn om de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren. Vindt de opleiding of cursus online plaats, dan zorgt de Opdrachtgever ervoor dat de cursisten toegang hebben tot online omgeving.  
 3. De Opdrachtgever moet er in geval van een Incompany training op een door hem aangewezen locatie, voor zorgen dat de veiligheid van ons, onze medewerkers en de cursisten gewaarborgd is. We mogen aanvullende eisen stellen aan de locatie als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 4. Neemt Opdrachtgever niet genoeg maatregelen om een veilige bijeenkomst te garanderen, dan mogen we de bijeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren zonder dat Opdrachtgever automatisch recht heeft op schadevergoeding of korting.
 5. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat iedereen die in opdracht van Opdrachtgever –als werkgever of werknemer- werkzaam is voor, tijdens of na de bijeenkomst, de regels van de Arbeidsomstandighedenwet naleeft.
 6. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wijziging of aanvulling van de tussen partijen gemaakte afspraken nodig is, zullen we zo snel mogelijk en in goed overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat wijziging of aanvulling van de overeenkomst gevolgen kan hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs en/of de termijn van uitvoering.
 7. Als de overeenkomst wordt aangevuld of gewijzigd, hebben we het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen, totdat we opnieuw afspraken hebben gemaakt over de prijs, termijnen en wijze van uitvoering. Zolang we nog geen overeenstemming hebben bereikt, levert de (tijdelijke) niet-uitvoering van de overeenkomst geen wanprestatie op van Vlokhoven Opleidingen. Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst om die reden te ontbinden of te annuleren.
 8. We mogen een verzoek tot wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst  weigeren, als dit een zo grote verandering van de originele afspraken tot gevolg heeft, dat we de wijziging of verandering in redelijkheid niet kunnen uitvoeren.
 9. Annulering van een InCompany‐opleiding door Opdrachtgever voorafgaand aan de start van de opleiding,  vindt plaats door middel van een schriftelijke mededeling per post en email. De annuleringskosten in verband met een Incompany-opleiding zijn als volgt:
  1. Kosteloos annuleren is alleen mogelijk met inachtneming van een termijn van twaalf weken voorafgaand aan de start van een opleiding;
  2. In geval van annulering minder dan twaalf weken voor aanvang van de opleiding: de volledige overeengekomen totaalprijs voor de betreffende opleiding.

 

Opschorting (uitstellen), ontbinding, tussentijdse opzegging

 1. Vlokhoven Opleidingen heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen (op te schorten) of de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever betaalt niet, niet volledig of niet op tijd;
  2. Als we goede redenen hebben om aan te nemen dat de Opdrachtgever niet zal kunnen betalen of geen medewerking zal verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst;
  3. Als er veel vertraging is aan de zijde van Opdrachtgever waardoor we niet zeker weten of we de overeenkomst kunnen uitvoeren zoals we zijn overeengekomen. 
  4. Vlokhoven Opleidingen mag de overeenkomst ontbinden als er sprake is van omstandigheden die het erg moeilijk of onmogelijk maken om de afspraken uit de overeenkomst na te komen. Dit geldt ook als er zich omstandigheden voordoen die ons zouden dwingen om de overeenkomst zodanig aan te passen, dat er van de oorspronkelijke afspraken niets over blijft. Het maakt daarbij niet uit of we deze omstandigheden hadden kunnen voorzien. 
  5. Als we de overeenkomst ontbinden en de Opdrachtgever ons nog iets verschuldigd is, eisen we dat onmiddellijk op. Dit betekent dat de Opdrachtgever bijvoorbeeld onmiddellijk alle openstaande rekeningen moet betalen. Als we de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk opschorten, dan houden we steeds aanspraak op alle rechten die we volgens de wet en op grond van deze overeenkomst hebben.
  6. Als we tot opschorting of ontbinding overgaan, dan zijn we niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten die daaruit voortvloeien aan de zijde van de Opdrachtgever.
  7. Als de ontbinding aan het handelen of nalaten van de Opdrachtgever te wijten is en wij daardoor schade lijden of kosten maken, dan hebben we het recht om vergoeding van schade en kosten te vragen.
  8. Als Opdrachtgever de verplichtingen die hij op grond van deze overeenkomst heeft stelselmatig niet nakomt en en wij om die reden de overeenkomst moeten ontbinden, hebben we geen enkele verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever kan in dat geval tot schadevergoeding en/of schadeloosstelling verplicht zijn op grond van wanprestatie.
  9. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Vlokhoven Opleidingen, dan zijn we verplicht om –in goed onderling overleg- zorg te dragen voor een overdracht aan derden die de uitvoering van de overeenkomst van ons overnemen. Is de opzegging aan de Opdrachtgever te wijten, dan hebben we die verplichting niet. Als we voor de overdracht extra kosten moeten maken, dan kunnen we die aan de Opdrachtgever doorberekenen. In dat geval maken we daar goede afspraken over.
  10. Als de Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen verliest omdat er bijvoorbeeld sprake is van een faillissement of beslaglegging, omdat hij zijn bedrijf opheft of er aan hem uitstel van betaling is verleend door een rechter, dan hebben we het recht de overeenkomst op te zeggen, een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst in te trekken of de onderhandelingen te staken. We zijn in dat geval niet verplicht om Opdrachtgever schadeloos te stellen. Als de Opdrachtgever ons nog iets verschuldigd is, dan mogen we dat onmiddellijk opeisen.
  11. Als de Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan brengen we de werkzaamheden die reeds door ons werden verricht en de gereserveerde arbeidstijd in rekening, vermeerderd met eventuele annuleringskosten.

 

Annulering opleiding door Vlokhoven Opleidingen 

 1. Als er voor een bepaalde cursus of opleiding een minimum aantal cursisten is vereist, dan mogen we de opleiding voor aanvang annuleren als er onvoldoende cursisten zijn. We proberen dat zo tijdig mogelijk te doen.
 2. Ook kan het gebeuren dat een docent plotseling verstek moet laten gaan, bijvoorbeeld wegens ziekte of een andere onverwachte gebeurtenis. 
 3. Als we de opleiding annuleren, dan kunnen we: 
  1. Met Opdrachtgever overeenkomen dat de opleiding op een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gegeven, of
  2. De opleiding volledig annuleren als het erop lijkt dat we geen vervangende docent kunnen vinden of als we niet het vereiste aantal cursisten bij elkaar krijgen.
  3. Als deze laatstgenoemde situatie zich voordoet, zal Vlokhoven Opleidingen de betaalde kosten in verband met de geannuleerde opleiding(smodules) aan Opdrachtgever terugbetalen. We zijn echter niet verplicht om andere schade te vergoeden die de Opdrachtgever lijdt of zou kunnen lijden ten gevolge van de annulering.

 

Annulering door de Opdrachtgever

 1. Annulering van de opleiding door  Opdrachtgever is alleen mogelijk onder de door ons te stellen voorwaarden. Annulering kan enkel schriftelijk plaatsvinden. Annulering van een opleiding maakt niet alle verplichtingen die de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst heeft, ongedaan.
 2. Voor annulering hanteren wij verder de volgende regels:
  1. Annulering vindt plaats door een geschreven mededeling per e-mail;
  2. Bij annulering binnen 28 dagen voor aanvang van de cursus moet de volledige opleidingsprijs worden betaald, ongeacht de reden van annulering;
  3. Bij een annulering binnen  6 weken voor aanvang van de opleiding, brengen we  EUR 50,- administratiekosten in rekening.
 3. Een cursist kan zijn plaats voor aanvang van de cursus laten innemen door een collega (die aan de toelatingseis voldoet). We noemen dit ‘plaatsvervangende deelname’. Dit is gratis als dat uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus bij ons wordt gemeld. Komt de melding  later dan 4 weken  voor aanvang van de cursus bij ons binnen, dan brengen we EUR 50,- administratiekosten in rekening.
 4. Plaatsvervangende deelname is alleen mogelijk voor aanvang van de cursus, niet na afloop daarvan.
 5. Als moment van ontvangst van de annulering door Vlokhoven Opleidingen geldt in het geval van een e‐mail de verzenddatum van de betreffende e‐mail. De geplande startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

 

Verhindering docent

 1. Als de docent -om welke reden ook- verhinderd is, zal Vlokhoven Opleidingen voor vervanging zorgen. We streven  ernaar in dat geval (gast)docenten in te zetten die namens Vlokhoven Opleidingen bevoegd zijn lessen te geven. Als adequate vervanging niet mogelijk lijkt te zijn, stellen we de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. We plannen dan in overleg met de Opdrachtgever een nieuwe datum waarop de opleiding alsnog wordt gegeven.
 2. In geval van verhindering van de docent heeft Opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding. Wij brengen op onze beurt geen kosten in rekening die verband houden met de verplaatsing van de opleiding.
 3. Verhindering of uitval van de docent geeft de Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

 

Overmacht

 1. Als er sprake is van overmacht, dan mogen beide partijen de nakoming van hun verplichtingen uitstellen, zolang als de overmachtsituatie duurt. Er is sprake van overmacht als er iets gebeurt waarop niemand invloed kan uitoefenen en waardoor afspraken niet kunnen worden nagekomen. Bij overmacht kun je denken aan: een storing of de uitval van elektriciteitsvoorzieningen, storingen in internetverbindingen, overheidsoptreden, natuurrampen, lockdowns. Een verplichting tot betaling blijft in principe wel gewoon bestaan.
 2. Degene die zich op een situatie van overmacht beroept, moet de ander direct informeren over de situatie en -als dat mogelijk is- een inschatting geven van de verwachte duur. Degene die overmacht inroept, moet daarnaast maatregelen nemen die zien op het beperken van de schade die door de overmacht zouden kunnen ontstaan.
 3. Termijnen en afspraken over de uitvoering van de overeenkomst worden met de duur van de overmacht verlengd. Als de overmacht eindigt, dan maken partijen nieuwe afspraken over de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Als de overmacht langer dan zes maanden duurt, mogen beide partijen de overeenkomst ontbinden. Dat wil zeggen dat de overeenkomst ophoudt te bestaan en dat de gevolgen van de overeenkomst ongedaan worden gemaakt. Geen van de partijen hoeft dan aan de ander een schadevergoeding te betalen. 
 5. Als Vlokhoven Opleidingen op het moment van het ontstaan van de overmacht de overeenkomst al geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd, mag hij daarvoor aan de Opdrachtgever een factuur sturen. De Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen.

 

Betaling en Incasso

 1. Onze facturen hebben een betalingstermijn van 30 dagen. De betalingstermijn begint te lopen op de factuurdatum. Binnen die termijn moet het bedrag op onze bankrekening zijn bijgeschreven.
 2. Als de Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, dan is hij direct in verzuim. Dit heeft tot gevolg dat de Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd is over het openstaande bedrag. Rente over het openstaande bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van de volledige betaling.  
 3. We hebben het recht om de door de Opdrachtgever gedane betalingen in mindering te brengen op:
  1. Kosten die zijn ontstaan ten gevolge van het betalingsverzuim;
  2. De opgebouwde wettelijke rente over het openstaande bedrag;
  3. Incassokosten;
  4. De hoofdsom.

We hoeven niet akkoord te gaan met een betaling door de Opdrachtgever die alleen ziet op de hoofdsom, terwijl rente en/of incassokosten ook moeten worden betaald.

 1. Opdrachtgever mag onze facturen nooit verrekenen met betalingen die hij eventueel nog van ons krijgt. Ook als de Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van een factuur, dan kan hij dat schriftelijk bij ons melden. De factuur moet dan wel gewoon binnen de termijn worden betaald. We bepalen op een later moment in overleg met de Opdrachtgever of het bezwaar terecht is.
 2. Komt de Opdrachtgever afspraken uit de overeenkomst niet na, dan brengen we de redelijke kosten die we moeten maken om de Opdrachtgever tot nakoming aan te sporen in rekening. Deze kosten worden berekend op basis van de normbedragen binnen de Nederlandse incassopraktijk. Als we hele hoge kosten hebben moeten maken om de Opdrachtgever tot nakoming aan te sporen, dan brengen we alle kosten volledig in rekening. 
 3. Gespreide betaling is in bepaalde gevallen mogelijk. Opdrachtgever moet in dat geval tijdig een verzoek indienen bij ons. We kunnen een gespreide betaling aanbieden over een termijn van 100 dagen zonder extra kosten. 
 4. Als Opdrachtgever een verzoek indient tot gespreide betaling over een periode die langer duurt dan 100 dagen, dan maken we daar afspraken op maat over.

 

Garanties en klachtenregeling

 1. De diensten die Vlokhoven Opleidingen verleent voldoen aan de eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 2. We hanteren een klachtenregeling die te downloaden is via de website van Vlokhoven Opleidingen. Algemeen uitgangspunt is dat de Opdrachtgever bij de klachten deze klachtenprocedure volgt. Daarnaast gelden de bepalingen van dit artikel. 
 3. Als de Opdrachtgever niet tevreden is met de door ons verleende diensten, dan moet hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk melding doen bij Vlokhoven Opleidingen. In de melding moet de klacht duidelijk zijn omschreven. Wij onderzoeken dan wat er aan de hand is en bepalen of de klacht gegrond is.
 4. Als de Opdrachtgever melding doet over een klacht, betekent dit niet dat hij niet meer hoeft te betalen.  
 5. Als vast staat dat de klacht van Opdrachtgever gegrond is, zullen we –voor zover redelijkerwijs mogelijk- naar beste kunnen en in overleg met Opdrachtgever proberen om tot een goede oplossing te komen. Als dat niet lukt, dan kunnen we onderzoeken of een vervangende schadevergoeding tot de mogelijkheden behoort. We zijn echter niet verplicht om een schadevergoeding aan te bieden.
 6. Als vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, komen de kosten die we hebben gemaakt in verband met het onderzoeken van de klacht, volledig voor rekening van Opdrachtgever. 

 

Aansprakelijkheid

 1. Als Vlokhoven Opleidingen aansprakelijk mocht zijn, op welke wijze ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen daarover in dit artikel wordt bepaald.  
 2. Vlokhoven Opleidingen is nooit aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat we zijn uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Als Opdrachtgever schade lijdt die verband houdt met fouten die wij aantoonbaar hebben gemaakt en waarvoor wij volledig verantwoordelijk zijn, dan vergoeden we de schade die het directe gevolg is van de fout die we hebben gemaakt. De omvang van onze aansprakelijkheid is wel beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (van het gedeelte) van de opleiding waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 
 4. Behalve in het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Vlokhoven Opleidingen, onze werknemers of leidinggevenden, zij we nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, schade door gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie. 
 5. Vlokhoven Opleidingen hanteert een drempelbedrag van €100,00 voor aan Opdrachtgever te vergoeden schade. Bij overschrijding daarvan zullen we óók het drempelbedrag vergoeden. 
 6. Opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen één maand na het ontstaan daarvan aan Vlokhoven Opleidingen te melden. 
 7. Al het door Vlokhoven Opleidingen ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal, de brochure of ander werk, is op zorgvuldige wijze door Vlokhoven Opleidingen tot stand gebracht. We zijn echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk.

Vertrouwelijkheid

 1. Wij, ons personeel en/of voor Vlokhoven Opleidingen werkzame personen zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de informatie die door de Opdrachtgever wordt verstrekt. Wij houden ons daarnaast aan de geldende privacywetgeving. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 1. Vlokhoven Opleidingen maakt Opdrachtgever en cursisten er in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op attent dat de door hen verstrekte gegevens worden opgenomen en verwerkt in de administratie van Vlokhoven Opleidingen. Als de Opdrachtgever of cursist bezwaar heeft tegen de verwerking van persoonsgegevens, hebben ze het recht dit aan ons kenbaar te maken. Bij voorkeur via email.
 2. Het uitgebreide privacy- en cookiebeleid van Vlokhoven Opleidingen staat op onze Website: www.vlokhovenopleidingen.nl. We raden de Opdrachtgever en cursist aan ons privacy- en cookiebeleid goed te lezen.

 

Intellectuele eigendomsrechten en voorbehouden

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, die betrekking hebben op het door ons verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal, zoals de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie en alle andere door ons aangeboden opleidingen, berusten bij Vlokhoven Opleidingen.
 2. Het door ons verstrekte of samengestelde onderwijsmateriaal mag nooit worden gekopieerd en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vlokhoven Opleidingen.

 

Wijziging van de algemene voorwaarden 

 1. Tenzij schriftelijk anders  overeengekomen, kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde door Vlokhoven Opleidingen worden gewijzigd.   
 2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website(s). 

Overige verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens handelen/nalaten, en het handelen/nalaten van door hem aangemelde cursisten. 
 2. Bij overlast of wangedrag door cursisten of personeel van Opdrachtgever, is Vlokhoven Opleidingen gerechtigd de betrokken personen te doen verwijderen.

Overige bepalingen

 1. De ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Als vaststaat dat een bepaling ongeldig is, dan kunnen partijen in goed onderling overleg een nieuwe bepaling vaststellen, die hetzelfde effect of hetzelfde gevolg heeft als de ongeldige bepaling.
 2. Als er sprake is van een situatie die niet geregeld is in deze algemene voorwaarden en die ook niet geregeld wordt in de overeenkomst tussen beide partijen, dan treffen we in goed onderling overleg een regeling op maat.
 3. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden niet helemaal duidelijk is, dan kunnen we:
  1. advies vragen van een juridisch adviseur;
  2. in goed overleg met de Opdrachtgever een uitleg kiezen die past bij het karakter van deze algemene voorwaarden.
 1. Onze algemene voorwaarden gelden altijd, ook als we dat niet steeds benadrukken. We mogen te allen tijd van Opdrachtgever vragen dat hij zich aan onze algemene voorwaarden houdt.

Toepasselijk recht en forum

Op alle overeenkomsten en de door Vlokhoven Opleidingen geleverde diensten is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortkomen uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden.