Vlokhoven Opleidingen

Algemene- & Opleidingsvoorwaarden

Vlokhoven opleidingen hanteert de Algemene Voorwaarden van de NRTO aangevuld met onderstaande Opleidingsvoorwaarden.

Artikel 1. DEFINITIES
1. Dienst(en): Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een andere vorm van beoordeling.
2. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
3. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd) op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en op dagen waarvan Vlokhoven vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.
4. Vlokhoven: Vlokhoven Opleidingen gevestigd aan Charles Petitweg 7 A5, met postcode 4827HJ te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82147094. Het BTW nummer is BTW NL862354158B01.
6. Materialen: alle materialen voor de Opleiding, opdrachten, trainingen, casussen, websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.
7. Opleiding: de door Vlokhoven aan Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst geleverde opleiding.
8. Opleidingsvoorwaarden: onderhavige opleidingsvoorwaarden.
9. Overeenkomst: de afspraken tussen Vlokhoven en Opdrachtgever op grond waarvan Vlokhoven de Dienst zal (doen) leveren aan Opdrachtgever.
10. Opdrachtgever: degene die in verband met zijn beroep of bedrijf een opdracht aan Vlokhoven verstrekt. Opdrachtgevers kunnen zowel particulieren (i.c. particulier opdrachtgever) als bedrijven (i.c. zakelijke opdrachtgever) zijn.
11. Partij(en): Vlokhoven en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
12. Schriftelijk: onder schriftelijk valt in de Opleidingsvoorwaarden naast op schrift gesteld ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
13. Student: De persoon die deelneemt aan een training, cursus of opleiding en dit doet vanuit zakelijke of professionele overwegingen.
14. Studentdata: alle door Opdrachtgever voor de Opleiding aan Vlokhoven toegezonden en opgeslagen Materialen, data en gegevens.
15. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan Vlokhoven en informatie waarvan Vlokhoven aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
16. Website: website van Vlokhoven, bereikbaar via het domein www.vlokhovenopleidingen.nl, dan wel bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. OVEREENKOMST: TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE
1. De Opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vlokhoven, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van Vlokhoven en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.
2. Afwijkingen en aanvullingen van de Opleidingsvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
4. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:
4a. Aanvullende Schriftelijke en ondertekende afspraken;
4b. Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO;
4c. Opleidingsvoorwaarden.

Artikel 3. AANMELDING, REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Om de Opleiding te kunnen volgen dient Opdrachtgever een registratie- en aanmeldingsprocedure te doorlopen.
2. Vlokhoven mag eisen dat een Student een bepaalde opleiding heeft afgerond of een bepaald kennisniveau heeft om deel te kunnen nemen aan een training. Als Opdrachtgever deelneemt zonder aan de toelatingseisen zoals vermeld op Website te voldoen, en om die reden een Opleiding niet kan afronden, is Vlokhoven daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk.
3. Opdrachtgever garandeert zijn gegevens juist en volledig in te vullen. Als Vlokhoven deze gegevens niet op tijd ontvangt, mag Vlokhoven wachten met het uitvoeren van de overeenkomst tot deze gegevens zijn aangeleverd door Opdrachtgever. Als dit tot veel vertraging leidt waardoor Vlokhoven kosten moeten maken, dan hebben we het recht om die kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
4. Vlokhoven is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat omdat de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
5. De Overeenkomst komt tot stand door het volledig doorlopen van het (online) registratieproces en Vlokhoven de inschrijving heeft bevestigd.
6. Vlokhoven is gerechtigd de aanmelding van Opdrachtgever af te wijzen, zonder dat een motivatie daarvan verplicht is, en/of de Opdrachtgever te verzoeken om een intakegesprek online of op locatie van Vlokhoven.
7. Vlokhoven is alleen gebonden aan een, door een potentiële Opdrachtgever gedane, (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een aanbod van Vlokhoven, indien Vlokhoven de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert.
8. Na inschrijving heeft Opdrachtgever 2 weken bedenktijd. Deze bedenktijd komt te vervallen bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding.
9. Vlokhoven heeft een inspanningsverplichting bij de uitvoering van de overeenkomst. Dat betekent dat Vlokhoven zijn uiterste best doet om de overeenkomst zo goed als mogelijk uitvoeren, maar dat we niet kunnen garanderen dat er een bepaald resultaat bereikt wordt.
10. We hebben het recht bepaalde werkzaamheden -bijvoorbeeld het verzorgen van een training- door derden te laten uitvoeren. Die derden doen dit dan in opdracht van ons. De bepalingen uit artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek gelden dan niet.

Artikel 4. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst die we sluiten met de Opdrachtgever, geldt in ieder geval voor de duur van een opleiding of pakket van diensten. Als we een andere duur willen afspreken, dan komen we dat samen overeen en zetten we dat in de overeenkomst.
2. Wanneer de Opleiding voltooid en betaald is, danwel wanneer de duur is verstreken, eindigt de Overeenkomst van rechtswege.
3. Opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever dient Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
5. De beëindiging van de Overeenkomst leidt niet tot verval van enige betalingsverplichting van Opdrachtgever.

Artikel 5. ANNULERING & (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR VLOKHOVEN
1. Als er voor een bepaalde cursus of opleiding een minimum aantal Studenten is vereist, dan mag Vlokhoven de opleiding voor aanvang annuleren als er onvoldoende Studenten zijn. Vlokhoven probeert dat zo tijdig mogelijk te doen.
2. Vlokhoven mag de opleiding annuleren of verplaatsen als een Docent plotseling verhinderd is, bijvoorbeeld wegens ziekte of een andere onverwachte gebeurtenis.
3. In geval van verhindering van Docent heeft Opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding. Vlokhoven brengt op zijn beurt geen kosten in rekening die verband houden met de verplaatsing van de opleiding.
4. Verhindering of uitval van Docent geeft Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
5. Als Vlokhoven de opleiding annuleert, dan kan Vlokhoven:
5a. Met Opdrachtgever overeenkomen dat de opleiding op een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gegeven, of
5b. De opleiding volledig annuleren als het erop lijkt dat er geen vervangende docent beschikbaar is of als Vlokhoven niet het vereiste aantal Opdrachtgevers bij elkaar krijgt.
5c. Als deze laatstgenoemde situatie zich voordoet, zal Vlokhoven de betaalde kosten in verband met de geannuleerde opleiding(smodules) aan Opdrachtgever terugbetalen. Vlokhoven is echter niet verplicht om andere schade te vergoeden die de Opdrachtgever lijdt of zou kunnen lijden ten gevolge van de annulering.

Artikel 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Vlokhoven starten met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever op de hoogte brengen van de start en voortgang van de Opleiding.
2. De Opleiding wordt deels ‘remote’ (op afstand) geleverd door Vlokhoven en de begeleiding door de docenten vindt plaats tijdens Kantooruren.
3. Opdrachtgever zal aan Vlokhoven alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Opdrachtgever:
3a. aan Vlokhoven alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Vlokhoven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en
3b. zich inspannen om de deelname aan de Opleiding een succes te maken en het opleidingsprogramma te voltooien. In het bijzonder zal de Opdrachtgever beschikking over geschikte hardware en literatuur om de opleiding te kunnen volgen en opdrachten, instructies en huiswerk naar beste vermogen op te kunnen volgen en maken.
4. Vlokhoven heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf is overeengekomen.
5. Indien Opdrachtgever bij de Opleiding gebruik dient te maken van de Materialen, producten en/of diensten (zoals Anewspring of Google Drive) van derden stelt Vlokhoven Opdrachtgever daarover onverwijld op de hoogte en verstrekt hij, voor zover deze van toepassing zijn, aan Opdrachtgever de voorwaarden van de betreffende derde(n).

Artikel 7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. In het kader van de Opleiding en uitvoering van de Overeenkomst verstrekt Vlokhoven Opdrachtgever toegang tot bepaalde Materialen. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Materialen, de Dienst en de Opleiding berusten en blijven berusten bij Vlokhoven of diens licentiegevers.
2. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Materialen in de Dienst en Opleiding te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.
3. Indien Opdrachtgever 90 dagen geen gebruikmaakt van de Materialen in de Dienst en Opleiding, dan vervalt de toegang tot deze Materialen. Vlokhoven zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen, waarna Opdrachtgever 14 dagen de tijd heeft om te reageren. Zonder tegenbericht vervalt de toegang van Opdrachtgever tot de Materialen.
4. Vlokhoven kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van Materialen. Indien Vlokhoven dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Materialen en Dienst te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.
6. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Studentdata of andere door Opdrachtgever aangeleverde Materialen blijven berusten bij Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert dat de aangeleverde Studentdata en Materialen geen inbreuk maken op rechten van derden.
7. Alle Studentdata blijft eigendom van Opdrachtgever. Vlokhoven zal geen eigendomsaanspraken doen op de Studentdata.
8. Opdrachtgever verstrekt aan Vlokhoven een niet-overdraagbare en enkel voor zover nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst sublicentieerbare licentie om de Studentdata te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat nodig is voor de levering van de Diensten.
9. Opdrachtgever verstrekt aan Vlokhoven tevens een niet-overdraagbare en onbeperkte licentie om geanonimiseerde Studentdata te analyseren en in te zetten voor verbetering van de Dienst.
10. Indien Opdrachtgever in het kader van de Opleiding Materialen ontwikkelt, verstrekt de Opdrachtgever Vlokhoven voor deze Materialen een niet-exclusieve, on-herroepbare en eeuwigdurende licentie om deze te gebruiken voor commerciële- en promotionele doeleinden.

Artikel 8. OPDRACHTGEVER HELPDESK
1. Vlokhoven zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Opdrachtgever met betrekking tot vragen over de Opleiding en de Dienst. Vlokhoven kan contactpersonen aanwijzen waaraan Opdrachtgever ondersteuning kan vragen in het kader van Opleiding-inhoudelijke vragen.
2. De ondersteuning zoals omschreven in de vorige bepaling wordt aangeboden via een helpdesk die tijdens Kantooruren zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar is. Buiten Kantooruren is geen ondersteuning mogelijk.
3. De ondersteuning zoals omschreven in bepaling 1 van dit artikel is geldig vanaf de start van de Opleiding, totdat de Opdrachtgever de Opleiding heeft afgerond of maximaal voor de duur van deze Overeenkomst.
4. De contactgegevens van Vlokhoven staan vermeld op de Website.

Artikel 9. GEHEIMHOUDING
1. De inhoud van de Opleiding is in ieder geval Vertrouwelijke Informatie.
2. Opdrachtgever zal Vertrouwelijke Informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
1. Behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Vlokhoven, is de aansprakelijkheid van Vlokhoven voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding zoals door Opdrachtgever betaald voor de Diensten voorafgaande aan het ontstaan van de schade.
2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn na het bekend worden daarmee Schriftelijk bij Vlokhoven meldt.
3. Opdrachtgever vrijwaart Vlokhoven voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van de Overeenkomst door Opdrachtgever.
4. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
5. Geen Partij kan tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Indien volgens een Partij sprake is van een overmachtssituatie zal zij de andere Partij hierover zo spoedig mogelijk Schriftelijk in kennis stellen. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat.
6. Het door Vlokhoven ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal, de brochure of ander werk, is op zorgvuldige wijze door Vlokhoven tot stand gebracht. Vlokhoven is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk.

Artikel 11. VERGOEDING EN BETALING
1. Betaling van de Dienst en Opleiding vindt plaats vóór het moment dat de opleiding eindigt.
2. In overleg kan de Dienst en de Opleiding ook in 3 termijnen betaald worden.

Artikel 12. WIJZIGING VAN DE OPLEIDINGSVOORWAARDEN
1. Vlokhoven behoudt zich het recht voor de Opleidingsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Contractuele wijzigingen gelden ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving.
2. Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de wijzigingen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen, op voorwaarde dat de mededeling daartoe door Vlokhoven is ontvangen vóór de datum waarop de wijziging ingaat. Indien Vlokhoven na deze mededeling aangeeft dat de bedoelde wijziging niet voor Opdrachtgever in werking zal treden, heeft Opdrachtgever geen recht meer op opzegging zoals bedoeld in dit artikel.
3. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van Opdrachtgever, kunnen te allen tijde eenzijdig door Vlokhoven worden doorgevoerd zonder recht op opzegging voor Opdrachtgever.

Artikel 13. VARIA
1. Nederlands recht is van toepassing, voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven.
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Vlokhoven gevestigd is.

Vragen over de opleidingsvoorwaarden?

Stuur een mail naar welkom@vlokhovenopleidingen.nl of bel +31 (0)85 004 1801.